Secțiunea 1 –  Organizatorul

 1. Organizatorul acestei campanii promoționale (numită în cele ce urmează “Campania”) este compania DGV DIGITAL PRODUCTION S.R.L., cu sediul în București, numită în cele ce urmează „Organizator”.
 2. Campania se va derula în conformitate cu prezentul regulament (“Regulamentul”), care este obligatoriu pentru toți participanții. Campania este organizată și se desfășoară pe întreg teritoriul României, iar premiile se vor livra doar pe teritoriul României.
 3. Concursul se va desfăşura conform prevederilor prezentului regulament care este obligatoriu pentru toți participanții, denumit în cele ce urmează „Regulamentul Oficial”.
 4. Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislației aplicabile din România prin publicarea pe site-ul ZYX Books, fiind disponibil în mod gratuit oricărui participant pe întreaga durată a Campaniei potrivit celor menționate în Secțiunea 3.
 5. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunțarea în mod public a modificărilor respective prin intermediul acelorași canale de comunicare prin care Regulamentul Oficial a fost făcut public anterior, precum și prin notificarea autorităților competente, după caz, dacă modificările efectuate necesită o astfel de notificare.

Secțiunea 2 –  Durata şi locul de desfăşurare al Concursului

 • Tombola se desfăşoară în perioada 30.05.2024- 2.06.2024.
 • Tombola este organizată şi se desfăşoară pe întreg teritoriul Romaniei în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, prin intermediul prezenței la standul sau cortul ZYX Books de la Bookfest 2024

Secțiunea 3 – Drept de participare

3.1  Tombola este deschisă oricărei persoane fizice care îndeplineşte cumulativ următoarele condiții:

 • Să aibă domiciliul stabil în România;
 • Angajații organizatorului, ai distribuitorilor acestuia şi ai altor companii implicate în Concurs, precum şi rudele până la gradul al II lea inclusiv ale acestora (copii/părinți, frați/surori, bunici/nepoți de gradul al doilea) sau soțul/soția nu au dreptul de a participa la Concurs.
 • Se pot înscrie în vederea participării în concurs numai persoanele fizice (Participanții) cu domiciliul sau reședința în România și care au împlinit vârsta de 18 ani.

Secțiunea 4 –  Regulamentul oficial al Concursului

 • Regulamentul oficial al Promoției este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată a concursului, în oricare dintre următoarele modalități:
 • în format electronic, prin accesarea site-ului https://zyxbooks.ro/ sau în urma unei solicitări scrise trimise la adresa organizatorului Intrarea Temisana nr. 5, Parter, Cam. 1, Sector 1, Bucuresti. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Concursul poate fi mediatizat, în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare şi/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
 • Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau completa Regulamentul, precum şi dreptul de a suspenda şi/sau înceta şi/sau întrerupe desfăşurarea Concursului. Orice modificări/completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiționale şi vor fi comunicate către public prin publicarea pe site-ul  https://zyxbooks.ro/
 • Extragerea se va face pe 4.06.2024 și tot atunci vor fi anunțați câștigătorii printr-o postare pe canalul de Facebook.

Secțiunea 5 – Mecanismul de desfăşurare a concursului.

 • Pentru înscrierea valabilă în vederea participării la Promoție este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:
 • Participantul  trebuie să aibă drept de participare potrivit prevederilor Secțiunii 3 de mai sus.
 • Înscrierea se va face exclusiv în perioada Concursului menționată la Secțiunea 2 de mai sus.

Participanții trebuie:

 • Să completeze cererea de înscriere oferită de către personalul ZYX Books din cadrul Bookfest 2024.
 • Organizatorul poate să refuze o înscriere dacă acesta nu respectă toate prevederile acestui regulament, fără a fi obligat să-și justifice decizia;

Secțiunea 6. Premiile şi valoarea premiilor

În cadrul Campaniei “Maria Ressa Bookfest 2024” se vor trage la sorți 3 câștigători – și se vor acorda câte 3 premii, fiecare fiind format din 1 voucher în valoare de 100 de lei valabil pe site-ul www.zyxbooks.ro, cu termen de valabilitate de 1 lună.

Pachetul promoțional oferit ca premiu poate fi vizualizat în anexa 1 la acest regulament.

 • Valoarea individuală a pachetului promoțional oferit ca premiu este 100 ron cu TVA inclus.
 • Valoarea totală a premiilor acordate în cadrul campaniei este de 300  ron cu TVA inclus.
 • Premiile nu pot fi înlocuite cu alte premii şi nici nu se poate acorda contravaloarea lor în bani. În cazul refuzului vreunui câştigător de a beneficia de premiu (prin refuzul unui câştigător însemnând că respectivul câştigător nu doreşte să intre în posesia premiului, iar refuzul este manifestat expres și neechivoc) acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, fără nicio despăgubire din partea Organizatorului,.
 •  În cazul imposibilității validării unui posibil câștigător extras conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, fără nicio despăgubire din partea Organizatorului, Organizatorul urmând a trece la validarea altui câştigător dintre rezervele extrase, în ordinea extragerii acestora. În cazul în care Organizatorul nu poate valida drept câştigător nicio altă rezervă, îşi rezervă dreptul de a nu mai atribui premiile astfel neacordate.

Secțiunea 7. Procedura pentru validarea şi acordarea premiilor

 • Premiul va fi acordat prin extragere folosind random.org, un program computerizat specializat și câștigătorul va fi anunțat pe pagina evenimentului – https://www.facebook.com/events/1045565830443510 și contactat personal prin adresa de email transmisă prin înscriere.
 • La tragerea la sorți participă toate înscrierile valide înregistrate pe perioada de desfășurare a campaniei.
 • În cadrul acestei Campanii se vor extrage 3 câștigători, şi câte o rezervă pentru fiecare  potențial câștigător.
 • Potențialul câştigător nu va fi validat şi se va apela la prima rezervă în ordinea în care acesta a fost desemnată, în următoarele condiții:
 • Dacă potențialul câștigător nu a îndeplinit toate condițiile din prezentul regulament;
 • Dacă un câștigător nu poate sau nu vrea să urmeze procedura care trebuie îndeplinită pentru a beneficia de premiul câștigat;
 • Dacă datele de contact furnizate nu sunt reale și/sau nu permit, din orice motiv, contactarea potențialilor câștigători în perioada relevantă și/sau trimiterea premiului, conform prezentului regulament.
 • În cazul în care nici potențialul câștigător şi nici rezervele aferente nu pot fi validați, premiile nu se vor acorda, rămânând în posesia Organizatorului. Prin înscrierea în concurs, participanții îşi asumă răspunderea că datele corespunzătoare contului personal le aparțin în totalitate. Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru înscrierea unor date incorecte sau a unor date care aparțin altor persoane.
 • Premiile vor fi expediate prin curier sau Poșta Română către participanți în maxim 15 zile lucrătoare de la validarea lor ca şi câştigători;

Secțiunea 8 –  Intrarea în posesia premiilor

Drept urmare, pentru a intra în posesia premiului, potențialul câştigător trebuie să contacteze Organizatorul în termen de 48 de ore de la anunțarea câştigătorilor şi să comunice printr-un mesaj privat pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/ZYXBooks  următoarele date: nume, prenume, număr de telefon de contact, data naşterii, adresa unde urmează să i se livreze premiul. În cazul în care potențialul câștigător nu a contactat Organizatorul în cele 48 de ore după afișarea listei de câștigători, Organizatorul va atribui premiul rezervei aferente.

 • Premiile nu sunt transmisibile unor alte persoane.
 • Premiile rămase neacordate în cadrul Concursului vor rămâne la dispoziția Organizatorului.
 • Premiile vor fi expediate către potențialii câștigători în maxim 15 zile lucrătoare de la validarea acestora ca și câștigători.

Secțiunea 9 – Angajamente

Participarea la această promoție implică acceptul participantilor ca numele, prenumele şi răspunsurile la concurs (care sunt publice, prin participarea la concurs) să poată fi utilizate ulterior de Organizator în alte materiale publicitare, incluzând dar nelimitându-se la pagina de Facebook https://www.facebook.com/ZYXBooks  și site https://zyxbooks.ro/ 

Secțiunea 10 – Răspundere

 1. Prin participarea la Campanie participantul declara pe propria raspundere ca a luat la cunoştinta şi este de acord cu urmatoarele:
  1. Participantul este singur raspunzator pentru orice declaratie facuta in legatura cu Campania sau cu oricare dintre datele sale personale;
  2. Participantul declara ca nu sufera de afectiuni fizice sau psihice care sa faca imposibila utilizarea premiilor;
  3. Participantul este conştient de conditiile normale de utilizare a premiilor şi poate face uz de acestea fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii şi integritatii sale corporale şi/sau a celor din jur.

Sectiunea 11 – Datele cu caracter personal 

 1. Prin prezentul Regulament, Organizatorul se obligă să respecte prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 și ale Legii 363/2018, cu toate completările și modificările ulterioare, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal pe durata Campaniei.
 2. Datele cu caracter personal  colectate  în  cadrul  acestei  Campanii nu vor fi dezvăluite către terți cu excepția cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislatia în vigoare.
 3. Participantul la Campanie are, conform Regulamentului UE  nr. 679/2016 și Legii 363/2018, cu toate completările și modificările ulterioare, următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor  şi dreptul de opoziție. În vederea exercitării acestor drepturi, participantul la Campanie va transmite o cerere scrisă, datată şi semnată, către Organizator, la sediul social al acestuia, menționat la Secțiunea 1 de mai sus.
 4. Participanții au dreptul de a obține de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta şi au, de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situația lor particulară, ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. Participanții au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului, ştergerea, rectificarea, blocarea, actualizarea sau transformarea datelor personale în date anonime în conformitate cu prevederile legii. În vederea exercitării acestor drepturi, Participantul la Campanie va transmite o cerere scrisă, datată şi semnată către Organizator.

Secțiunea 12 – Taxe si impozite 

12.1. Taxele şi impozitele aferente Premiului la data acordării, vor fi suportate de Organizator. Orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură (de exemplu contribuţii sociale datorate conform legii) în legătura cu Premiul sunt în sarcina exclusivă a câştigătorului acestuia.

12.2. Organizatorul ia act de faptul că în conformitate cu prevederile Codului fiscal, veniturile obţinute de câştigătorul premiului care are o valoare de peste 600 (şasesute) lei sunt impozabile. În eventualitatea acestui caz, DGV DIGITAL PRODUCTION S.R.L., în calitate de Organizator se obligă:

– să îndeplinească formalităţile privind plata şi declararea impozitului pe veniturile din premii conform prevederilor Codului fiscal;

– să achite pentru câştigător, în termenul prevăzut de legislaţia fiscală, valoarea impozitului datorat pe venitul realizat de câştigător prin acordarea premiilor.

12.3. Orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a Participantului validat ca şi câştigător.

Secțiunea 1 –  Organizatorul

 1. Organizatorul acestei campanii promoționale (numită în cele ce urmează “Campania”) este compania DGV DIGITAL PRODUCTION S.R.L. cu sediul  în Bucureşti, numită în cele ce urmează „Organizator”.
  1. Campania se va derula în conformitate cu prezentul regulament (“Regulamentul”), care este obligatoriu pentru toți participanții. Campania este organizată și se desfășoară pe întreg teritoriul României, iar premiile se vor livra doar pe teritoriul României.
  2. Concursul se va desfăşura conform prevederilor prezentului regulament care este obligatoriu pentru toți participanții, denumit în cele ce urmează „Regulamentul Oficial”.
  3. Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislației aplicabile din România prin publicarea pe site-ul ZYX Books, fiind disponibil în mod gratuit oricărui participant pe întreaga durată a Campaniei potrivit celor menționate în Secțiunea 3.
  4. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunțarea în mod public a modificărilor respective prin intermediul acelorași canale de comunicare prin care Regulamentul Oficial a fost făcut public anterior, precum și prin notificarea autorităților competente, după caz, dacă modificările efectuate necesită o astfel de notificare.

Secțiunea 2 –  Durata şi locul de desfăşurare al Concursului

 • Concursul  se desfăşoară în perioada 30.05.2024- 02.06.2024
  • Concursul este organizat şi se desfăşoară pe întreg teritoriul Romaniei în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, prin intermediul https://zyxbooks.ro/ 

Secțiunea 3 – Drept de participare

3.1  Concursul este deschis oricărei persoane fizice care îndeplineşte cumulativ următoarele condiții:

 • Să aibă domiciliul stabil în România
 • Angajații organizatorului, ai distribuitorilor acestuia şi ai altor companii implicate în Concurs, precum şi rudele până la gradul al II lea inclusiv ale acestora (copii/părinți, frați/surori, bunici/nepoți de gradul al doilea) sau soțul/soția nu au dreptul de a participa la Concurs.
 • Se pot înscrie în vederea participării în concurs numai persoanele fizice (Participanții) cu domiciliul sau reședința în România și care au împlinit vârsta de 18 ani.

Secțiunea 4 –  Regulamentul oficial al Concursului

 • Regulamentul oficial al Promoției este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată a concursului, în oricare dintre următoarele modalități: în format electronic, prin accesarea site-ului https://zyxbooks.ro/
 • Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Concursul poate fi mediatizat, în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare şi/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
 • Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau completa Regulamentul, precum şi dreptul de a suspenda şi/sau înceta şi/sau întrerupe desfăşurarea Concursului. Orice modificări/completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiționale şi vor fi comunicate către public prin publicarea pe site-ul https://zyxbooks.ro/ 

Secțiunea 5 – Mecanismul de desfăşurare a concursului.

 • Pentru înscrierea valabilă în vederea participării la Promoție este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:
 • Participantul  trebuie să aibă drept de participare potrivit prevederilor Secțiunii 3 de mai sus.
 • Înscrierea se va face exclusiv în perioada Concursului menționată la Secțiunea 2 de mai sus.

Participanții trebuie:

 • Să completeze cererea de înscriere oferită de către personalul ZYX Books din cadrul Bookfest 2024.
 • Organizatorul poate să refuze o înscriere dacă acesta nu respectă toate prevederile acestui regulament, fără a fi obligat să-și justifice decizia;

Secțiunea 6. Premiile şi valoarea premiilor

În cadrul Campaniei “Maria Ressa Bookfest 2024” se vor trage la sorți 3 câștigători – și se vor acorda câte 3 premii, fiecare fiind format din 1 voucher în valoare de 100 de lei valabil pe site-ul www.zyxbooks.ro, cu termen de valabilitate de 1 lună.

Pachetul promoțional oferit ca premiu poate fi vizualizat în anexa 1 la acest regulament.

 • Valoarea individuală a pachetului promoțional oferit ca premiu este 100 ron cu TVA inclus.
 • Valoarea totală a premiilor acordate în cadrul campaniei este de 300  ron cu TVA inclus.
 • Premiile nu pot fi înlocuite cu alte premii şi nici nu se poate acorda contravaloarea lor în bani. În cazul refuzului vreunui câştigător de a beneficia de premiu (prin refuzul unui câştigător însemnând că respectivul câştigător nu doreşte să intre în posesia premiului, iar refuzul este manifestat expres și neechivoc) acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, fără nicio despăgubire din partea Organizatorului,.
 •  În cazul imposibilității validării unui posibil câștigător extras conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, fără nicio despăgubire din partea Organizatorului, Organizatorul urmând a trece la validarea altui câştigător dintre rezervele extrase, în ordinea extragerii acestora. În cazul în care Organizatorul nu poate valida drept câştigător nicio altă rezervă, îşi rezervă dreptul de a nu mai atribui premiile astfel neacordate.

Secțiunea 7. Procedura pentru validarea şi acordarea premiilor

 • Premiul va fi acordat prin extragere folosind random.org, un program computerizat specializat și câștigătorul va fi anunțat pe pagina evenimentului – https://www.facebook.com/events/1045565830443510 și contactat personal prin adresa de email transmisă prin înscriere.
 • La tragerea la sorți participă toate înscrierile valide înregistrate pe perioada de desfășurare a campaniei.
 • În cadrul acestei Campanii se vor extrage 3 câștigători, şi câte o rezervă pentru fiecare  potențial câștigător.
 • Potențialul câştigător nu va fi validat şi se va apela la prima rezervă în ordinea în care acesta a fost desemnată, în următoarele condiții:
 • Dacă potențialul câștigător nu a îndeplinit toate condițiile din prezentul regulament;
 • Dacă un câștigător nu poate sau nu vrea să urmeze procedura care trebuie îndeplinită pentru a beneficia de premiul câștigat;
 • Dacă datele de contact furnizate nu sunt reale și/sau nu permit, din orice motiv, contactarea potențialilor câștigători în perioada relevantă și/sau trimiterea premiului, conform prezentului regulament.
 • În cazul în care nici potențialul câștigător şi nici rezervele aferente nu pot fi validați, premiile nu se vor acorda, rămânând în posesia Organizatorului. Prin înscrierea în concurs, participanții îşi asumă răspunderea că datele corespunzătoare contului personal le aparțin în totalitate. Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru înscrierea unor date incorecte sau a unor date care aparțin altor persoane.
 • Premiile vor fi expediate prin curier sau Poșta Română către participanți în maxim 15 zile lucrătoare de la validarea lor ca şi câştigători;

Secțiunea 8 –  Intrarea în posesia premiilor

Drept urmare, pentru a intra în posesia premiului, potențialul câştigător trebuie să contacteze Organizatorul în termen de 48 de ore de la anunțarea câştigătorilor şi să comunice printr-un mesaj privat pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/ZYXBooks  următoarele date: nume, prenume, număr de telefon de contact, data naşterii, adresa unde urmează să i se livreze premiul. În cazul în care potențialul câștigător nu a contactat Organizatorul în cele 48 de ore după afișarea listei de câștigători, Organizatorul va atribui premiul rezervei aferente.

 • Premiile nu sunt transmisibile unor alte persoane.
 • Premiile rămase neacordate în cadrul Concursului vor rămâne la dispoziția Organizatorului.
 • Premiile vor fi expediate către potențialii câștigători în maxim 15 zile lucrătoare de la validarea acestora ca și câștigători.

Secțiunea 9 – Angajamente

Participarea la această promoție implică acceptul participantilor ca numele, prenumele şi răspunsurile la concurs (care sunt publice, prin participarea la concurs) să poată fi utilizate ulterior de Organizator în alte materiale publicitare, incluzând dar nelimitându-se la pagina de Facebook https://www.facebook.com/ZYXBooks  și site https://zyxbooks.ro/ 

Secțiunea 10 – Răspundere

 1. Prin participarea la Campanie participantul declara pe propria raspundere ca a luat la cunoştinta şi este de acord cu urmatoarele:
  1. Participantul este singur raspunzator pentru orice declaratie facuta in legatura cu Campania sau cu oricare dintre datele sale personale;
  2. Participantul declara ca nu sufera de afectiuni fizice sau psihice care sa faca imposibila utilizarea premiilor;
  3. Participantul este conştient de conditiile normale de utilizare a premiilor şi poate face uz de acestea fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii şi integritatii sale corporale şi/sau a celor din jur.

Sectiunea 11 – Datele cu caracter personal 

 1. Prin prezentul Regulament, Organizatorul se obligă să respecte prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 și ale Legii 363/2018, cu toate completările și modificările ulterioare, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal pe durata Campaniei.
 2. Datele cu caracter personal  colectate  în  cadrul  acestei  Campanii nu vor fi dezvăluite către terți cu excepția cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislatia în vigoare.
 3. Participantul la Campanie are, conform Regulamentului UE  nr. 679/2016 și Legii 363/2018, cu toate completările și modificările ulterioare, următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor  şi dreptul de opoziție. În vederea exercitării acestor drepturi, participantul la Campanie va transmite o cerere scrisă, datată şi semnată, către Organizator, la sediul social al acestuia, menționat la Secțiunea 1 de mai sus.
 4. Participanții au dreptul de a obține de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta şi au, de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situația lor particulară, ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. Participanții au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului, ştergerea, rectificarea, blocarea, actualizarea sau transformarea datelor personale în date anonime în conformitate cu prevederile legii. În vederea exercitării acestor drepturi, Participantul la Campanie va transmite o cerere scrisă, datată şi semnată către Organizator.

Secțiunea 12 – Taxe si impozite 

12.1. Taxele şi impozitele aferente Premiului la data acordării, vor fi suportate de Organizator. Orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură (de exemplu contribuţii sociale datorate conform legii) în legătura cu Premiul sunt în sarcina exclusivă a câştigătorului acestuia.

12.2. Organizatorul ia act de faptul că în conformitate cu prevederile Codului fiscal, veniturile obţinute de câştigătorul premiului care are o valoare de peste 600 (şasesute) lei sunt impozabile. În eventualitatea acestui caz, DGV DIGITAL PRODUCTION S.R.L., în calitate de Organizator se obligă:

– să îndeplinească formalităţile privind plata şi declararea impozitului pe veniturile din premii conform prevederilor Codului fiscal;

– să achite pentru câştigător, în termenul prevăzut de legislaţia fiscală, valoarea impozitului datorat pe venitul realizat de câştigător prin acordarea premiilor.

12.3. Orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a Participantului validat ca şi câştigător.

Secțiunea 14 – Litigii  

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanții la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătoreşti române competente de la sediul Organizatorului.